อัพเดทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว ประชาชนคนไหนที่เข้าร่วมกับมาตรการดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยว่าเดือนธันวาคม 2566 นี้จะมีสิทธิอะไรบ้างให้เราได้สามารถนำเอาไปจับจ่ายใช้สอยกัน

เปิดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการรัฐช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย 

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรสวัสดิการของรัฐที่มอบให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือยากจน เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สิทธิประโยชน์ของบัตรแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • สิทธิประโยชน์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 300 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วม โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป
 • สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทาง วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า และรถโดยสารประจำทาง
 • สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ
 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 100-600 บาทต่อคนต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์อายุ
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ฟรี
 • ค่าบริการสาธารณสุขอื่นๆ ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด
อัพเดทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนธันวาคม 2566 ได้สิทธิ์อะไรบ้าง

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มในเดือนธันวาคม 2566

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะได้รับเงินประจำเดือนธันวาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยสิทธิที่เพิ่มเข้ามาในเดือนนี้จะสามารถแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

 • ⦁ งวดที่ 1 วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน โอนเข้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 
 • ⦁ งวดที่ 2 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โอนเข้าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

สำหรับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วม โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป
ส่วนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โอนให้ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2566 เฉพาะรายการแก้ไขการโอนเงินไม่สำเร็จ และผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม โดยได้รับเงินรวมตั้งแต่คนละ 100-600 บาท แบ่งตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อายุ 60-64 ปี ได้รับเงิน 100 บาทต่อเดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อายุ 65-79 ปี ได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อายุ 80 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1350

เครดิต
– https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
– https://workpointtoday.com/news-578/