ครอบครัวไม่ใช่ Safe Zone พบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทวีคูณ

เป็นเรื่องน่าเศร้าจากข้อมูลล่าสุด พบปัญหาความรุนแรงมีจำนวนพุ่งสูงถึง 373 กรณี ส่งผลให้มีผู้ถูกกระทำมากถึง 410 ราย โดยน่าตกใจว่า ความรุนแรงในครอบครัว นั้นพุ่งสูงถึง 281 กรณี คิดเป็นร้อยละ 68.53 ของจำนวนความรุนแรงทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่น่ากังวล

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทวีความอันตราย เหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็ก

ครอบครัวไม่ใช่ Safe Zone พบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทวีคูณ

มีการรายงานผลสถิติล่าสุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกเศร้า เนื่องจากพบปัญหาความรุนแรงจำนวน 373 กรณี ส่งผลต่อผู้ถูกกระทำทั้งสิ้น 410 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปแบบความรุนแรงในครอบครัว โดยมีจำนวนมากที่สุดถึง 281 กรณี คิดเป็นร้อยละ 68.53 ของจำนวนรวม สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่น่าเป็นห่วงในสังคมไทย

เด็ก กลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่เผชิญความรุนแรงมากที่สุด พบจำนวนผู้ถูกกระทำสูงถึง 223 ราย คิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของเหยื่อทั้งหมด สถิติเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขที่รายงานเท่านั้น ยังมีอีกหลายกรณีที่อาจถูกปกปิดหรือไม่ได้รับการแจ้ง จึงคาดว่าจำนวนผู้ถูกกระทำจริงน่าจะสูงกว่านี้มาก สถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง รูปแบบของความรุนแรง ที่พบมาก ได้แก่

 • ความรุนแรงทางกายภาพ (เช่น การทุบตี ทำร้ายร่างกาย)
 • ความรุนแรงทางเพศ (เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืน)
 • ความรุนแรงทางจิตใจ (เช่น การด่าทอ ข่มขู่ กีดกันทางสังคม)
 • ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ (เช่น การกีดกันทางการเงิน ควบคุมทรัพย์สิน)

ผลกระทบจากความรุนแรง นั้นร้ายแรงต่อเหยื่อทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม เหยื่ออาจเกิดบาดเจ็บ เสียสุขภาพจิต สูญเสียโอกาสทางการศึกษา การทำงาน และความสัมพันธ์ ปัญหาความรุนแรงจึงไม่ใช่ปัญหาของใครคนเดียว แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์ สนับสนุน และสร้างสังคมที่ปราศจากความรุนแรง

แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัย มีดังนี้

 • สร้างความตระหนักรู้: สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องตระหนักรู้ว่า ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก ของปัญหา การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะทางร่างกาย อารมณ์ หรือจิตใจ ล้วนส่งผลร้ายแรงต่อทุกคนในครอบครัว
 • สื่อสารอย่างเปิดเผย: สมาชิกในครอบครัวควรสื่อสารกันอย่างเปิดเผย พูดคุยปัญหาอย่างใจเย็น รับฟังซึ่งกันและกัน พยายามหาทางออกร่วมกัน
 • จัดการอารมณ์: เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ ควบคุมความโกรธ หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดหรือการกระทำที่รุนแรง
 • ขอความช่วยเหลือ: หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไว้ใจได้ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา สายด่วนช่วยเหลือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัย

 1. สร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่น: พ่อแม่ควรสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับลูก แสดงความรัก ความห่วงใย พูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูก
 2. สอนให้เด็กรู้จักปกป้องตัวเอง: สอนให้เด็กรู้จักสิทธิของตัวเอง สอนให้เด็กรู้วิธีปฏิเสธ บอกปัด เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ สอนให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย
 3. สังเกตพฤติกรรมของลูก: พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมของลูก หากพบความผิดปกติ เช่น มีรอยช้ำ รอยฟกช้ำ อารมณ์เปลี่ยนแปลง เก็บตัว ซึมเศร้า ควรรีบสอบถามและหาสาเหตุ
 4. แจ้งเจ้าหน้าที่: หากพบว่าเด็กถูกกระทำความรุนแรง พ่อแม่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ นักสังคมสงเคราะห์ หรือสายด่วนช่วยเหลือ